Vores udvalg

Funktionsbeskrivelser for de udvalg, der er nedsat af generalforsamlingen. Stiftende generalforsamling for Bæklund Rideklub den 23. februar 1998 i rytterstuen på Bæklund.

Klubben forkortes: BLK.

Klubbens adresse: Vestervigvej 171, 7752 Snedsted.

Klubbens telefon: 9794 6002/23319633

Funktionsbeskrivelserne er opdateret og vedtaget på generalforsamlingen d. 19. februar 2019

Funktionsbeskrivelser for de udvalg, der er nedsat af generalforsamlingen

Forretningsudvalg:
Udvalget består af 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen som, formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er samtidig formand for klubbens bestyrelse. Hele forretningsudvalget indtræder normalt i klubbens bestyrelse, men kasserer og sekretær kan vælges udenfor bestyrelsen Udvalget varetager følgende forhold:

Formanden tegner klubben udadtil. Han/ hun foranlediger indkaldt til samlet bestyrelsesmøde mindst en gang pr. kvartal. Det er formandens pligt i videst mulig udstrækning at tilgodese alle udvalgs ønsker.

Sekretæren fører klubbens officielle korrespondance og forhandlingsprotokol over bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Han/hun har ansvaret for, at klubbens arkiv bliver vedligeholdt.

Kassereren fører klubbens hovedregnskab, med hvilket forretningsudvalget fører løbende kontrol. Han/hun fører klubbens medlemskartotek og den korrespondance med klubbens medlemmer, som følger af ind-og udmeldelser og øvrige medlemsforhold. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Udvalget foranlediger regnskabet revideret og status samt driftsregnskab underskrevet af klubbens revisorer inden den 20. februar hvert år.

Næstformanden skal deltage i forretningsudvalgets arbejde i den udstrækning, det er nødvendigt for at han/hun, om fornødent, kan indtræde i formandens stol.

Øvrige udvalg

For de øvrige udvalg gælder følgende fællesbestemmelser:
Udvalget består af mindst tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens love.
Udvalgene er ansvarlige for, at alle informationer om deres arbejde, som skal gives til klubbens medlemmer, bliver synliggjort i rytterstuen og på klubbens Facebook-side.
Udvalgene må have forståelse for, at de i funktionsbeskrivelserne angivne opgaver ikke er begrænsende. Et korrekt gennemført klubarbejde forudsætter et gennemgribende samarbejde mellem de enkelte udvalg, hvis funktionsområder kan komme til at gribe ind over hinanden.


Stævne/sportsudvalg

Udvalget varetager følgende:
Planlægning af klubbens stævneaktiviteter, hvad angår trænings- og klubstævner. Sæsonens program, herunder økonomien, skal forelægges for og godkendes af bestyrelsen.
Afvikling af trænings- og klubstævner, herunder for det enkelte stævne bl.a. Fastlæggelse af klasser.
Udarbejdelse af propositioner.
Tidsplan for anmeldelsestidspunkter m.m.
Vejledning til ryttere omkring stævnetilmelding, samt påklædning.
Evt. invitation af andre klubber.
Indskud evt. startafgift.
Stævneprogram.
Stævneleder og andre officials.
Sløjfer og præmier.
Elevheste til rådighed og prisen herfor i samarbejde med ejerne af Bæklund.
Klargøring af dressur og springbaner, tilskuerforhold og entre i samarbejde med materialeudvalget.
Evt. vandrepræmie til rådighed for klubstævner, herunder inddragelse fra sidste præmietager, indgravering samt udarbejdelse- evt. ændringer af statutter.
Evt. føring af placerings/ kvalifikationskartotek for klubbens ryttere.
Evt. udarbejdelse af kort beretning, der skal tilsendes formanden (forretningsudvalget) senest den 15. januar vedr. aktiviteter og resultater opnået i sæsonen med henblik på optagelse i formandens skriftlige beretning.
Tilrettelægge konkurrenceridning i samarbejde med velfærdsudvalget.
Udvalget arbejder snævert sammen med de respektive undervisere, idet denne er forpligtiget til at yde fornøden teknisk og faglig assistance ved stævnetilrettelæggelse og -deltagelse.


Ponyudvalg

Udvalget varetager følgende forhold:
Planlægning og afvikling af ridelejr om sommeren
Planlægning og afvikling af juleafslutning om vinteren.
Arrangere klubaftener for rytterne
Arrangere juleklip
Samt andre arrangementer for rytterne.

Materiale- og anlægsudvalg

Udvalget varetager følgende opgaver:
Laver min. 2 arbejdsdage om året, gerne før stævne.
Laver vedligeholdelsesopgaver på, i og ved ridebaner, ridehallen, stalden, rytterstuen og sadelrum.

Vedligeholder emner der vedrører undervisning, såsom spring, agility-bane, bane-bogstaver, spejle etc.

Indkøb af nye emner, sker i samarbejde med bestyrelsen og ejerne af Bæklund.


Terræn- og motionsudvalg

Udvalget varetager følgende forhold:
Planlægning og tilrettelægning af turridning og udpegning og godkendelse af turleder i samarbejde med øvrige udvalg.
Turenes forberedelse og afvikling ved bl.a.:
– Indhentning af tilladelser fra lodsejere, skovdistrikter m. fl.
– Klargøring af evt. forhindringsmateriale.
– Forhindringsopbygning og fjernelse heraf.
– Udbedring af evt. terrænskader.
– Lån og pris for evt. rideskoleponyer i samarbejde med ejerne af Bæklund.
– Evt. invitation af andre klubber – efter bestyrelsens godkendelse.
– Information til medlemmerne ved opslag af kort el. lign.
– Indhente aftaler om skovens eller terræns benyttelse til ridning, herunder om de fornødne ordensbestemmelser.
– Klubbens beholdning af kort, herunder kort, der er forberedt til udlån til turridning.
– Tilrettelæggelse af klubaftener m.m. vedr. jagtridning og færden i terrænet i henhold til de stående faste aftaler i samarbejde med velfærdsudvalget.


Velfærdsudvalg

Udvalget varetager følgende forhold:

Ordensregler for rytterstuen.
Oprydning på diverse opslagstavler.
Udsmykning af rytterstuen.
Klargøring af rytterstuen til stævner og andre arrangementer.
Klubbens kantinefunktion ved stævner, herunder vareindkøb, salg, opslag på facebook etc.
Kantinefunktion ved andre arrangementer fx juleafslutning – dette efter aftale med de relevante udvalg og/eller ejerne af Bæklund.
Regnskabet for kantinesalg og indkøb tilrettelægges efter kasserens retningslinjer og skal til enhver tid kunne kontrolleres af denne.