Vedtægter

BÆKLUND RIDEKLUB

 1. Klubbens navn er Bæklund rideklub.Fork. BLK

  Klubbens hjemsted er Stald Bæklund, Vestervigvej 171, 7752 Snedsted.

  Thisted Kommune.

 2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Børn og unge har i Bæklund rideklub særlig indflydelse.
 3. Bæklund rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 4. I Bæklund rideklub kan optages aktive senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom er modtaget af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel. Det vil sige 31. maj og 30. november.
 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelsen hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
 6. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

  6 B. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne stemmer). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

  Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

  6 C. I det af § 6 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræt-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund.

 7. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.For medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og forfalder til betaling den 1. januar og 1. juli.

  Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

  Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

  Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
  Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

 8. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, hvis størrelse afhænger af de til enhver tid på generalforsamlingen valgte udvalg, dog mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.Generalforsamlingen vælger forretningsudvalget som består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 2 suppleanter. Forretningsudvalget indtræder normalt i bestyrelsen. Kasserer og sekretær kan vælges udenfor bestyrelsen, men må ikke være ejer eller ansat på Bæklund.

  Desuden vælger generalforsamlingen de udvalgsmedlemmer til de udvalg, bestyrelsen skønner, der er behov for. Udvalgenes formænd, som skal være fyldt 18 år, indtræder i bestyrelsen. Alle udvalg er på mindst 3 medlemmer.

  Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i klubben:
  Forretningsudvalg
  Stævne-/Sportsudvalg
  Ponyudvalg

  I tilfælde af vakance for udvalgsformanden overtager klubbens formand formandens beføjelser og bestyrelsen vælger en fungerende formand til udvalget indtil førstkommende generalforsamling.

  Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer afgår i lige år og halvdelen i ulige år. Revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

  Ejere og/eller eventuelle ansatte ved etablissementet med ansvarsbeføjelser har sæde i et evt. etablissementsudvalg.

  Stald Bæklunds ejere og ansatte kan ikke indgå i Bæklund rideklubs bestyrelse.

  Hvert af de valgte udvalgs arbejdsområde skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

 9. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:
  Godkendelse af referat
  Meddelelser fra formanden
  Rapport fra udvalgene:
  Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport
  Stævne/Sportsudvalg
  Ponyudvalg
  Eventuelt

  Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens fald i dennes sted.

  Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Forhandlinger med offentlige myndigheder vedr. køb og salg føres til protokols og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning.

 10. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutning, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.
  Der bør ikke meddeles eneprokura.
 11. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

  Medlemmer på 14 år og derover har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst tre måneder. Medlemmer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst tre måneder.

  Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
  Valg af dirigent
  Bestyrelsen aflægger beretning
  Det reviderede regnskab og kommende budget forelægges til godkendelse
  Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af evt. andre kontingenter
  Behandling af indkomne forslag
  Valg af formand
  Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget
  Valg af øvrige udvalgsmedlemmer
  Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  Eventuelt

  På generalforsamlingen vælges personer skriftligt og ved simpelt stemmeflertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal og kan foregå ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og § 6C.

  Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelses- og udvalgsposter.

 12. Til forandring af Bæklund rideklubs love kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
 13. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for et år af gangen, valgte revisorer. Der reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
 14. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

  Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.
  I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 15. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
  Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
  Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt stemmeflertal.
  Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslig aktiviteter.

  Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 1998.