Ordensregler

Velkommen

I denne lille brochure vil vi gerne fortælle lidt om Bæklund rideklub (BLK) og om forskel­lige nyttige ting, som du bør vide, når du nu er blevet medlem hos os.

Bæklund Rideklub blev stiftet 23. februar 1998, og er medlem af Distrikt 11-13 i Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund.

Bæklund Rideklub lejer ridehal og rytterstue af Stald Bæklund. Rideskoleponyer og –heste, samt sadler trenser og alt tilbehør ejes af Stald Bæklund og lejes af rideklubben. Undervisningen købes af Stald Bæklund, som ansætter og aflønner personalet. Staldene og opstaldninger varetages af Stald Bæklund, som du skal lave kontrakt med, hvis du ønsker din hest opstaldet.

Klubbens formål er “at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Børn og unge har i Bæklund Rideklub særlig indflydelse”.

Vi håber, du må blive glad for at være med­lem hos os, og at medlemskabet vil give dig mange dejlige stunder sammen med de øvrige medlemmer og ikke mindst sammen med vores mange heste.

Faciliteter

Bæklund rideklub råder over et ridehus med 20 x 40 m bane, samt udendørs 20 x 60 bane.

Om sommeren rider vi også jævnligt i skoven, som ligger op til foldene på Bæklund, eller rundt omkring markerne. Bæklund råder over 28 ha jord, hvor de ca. 50 heste og ponyer går på græs om sommeren, og hvor man dyrker korn til hestenes vinterfoder.

På siden af ridehallen er toilet, sadelrum og rytterstue.

Du er altid velkommen til at medbringe din egen mad og bruge alle rytterstuens faciliteter.

Personalet

Bjarne Elgaard er rideskolens ejer og underviser alle begyndere. Kan kontaktes på

Emilie Tøfting er staldansvarlig i hverdagen. Tlf: 51917005

Tove Elgaard Johansen er gift med Bjarne og hun kan også svare på spørgsmål, især problemer omkring betaling for ridning. Tlf: 21697032

Her udover er der ansat en flok dygtige undervisere, der kan findes her: https://baeklund.dk/undervisere/

Udvalg og aktiviteter

Forretningsudvalg. Udvalget består af 4 med­­lemmer valgt på generalforsamlingen som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget varetager bl.a. følgende forhold: Klubbens daglige drift, disponering over klub­bens midler, tegner klubben udadtil, officiel korrespondance, regnskab, tilrettelægning og koordinering af aktiviteter m.m.

Stævneudvalg. Planlægning af klubbens stævneaktiviteter hvad angår trænings- og klubstævner. Planlægning og koordination af “udenbys” stævnedeltagelse. Tilrettelægger klubaftner med relation til rideundervisning og konkurrenceridning m.m.

Ponyudvalg. Dette udvalg har ansvaret for de yngste ryttere føler sig trygge og godt tilpas i rideklubben. Udvalget afholder bl.a. pony­trækning, ridemærkeundervisning, udflugter, ridelejr, juleafslutning og hjælper de yngste ved klubbens arrangementer.

Materiel- og anlægsudvalg. Diverse vedlige­holdelsesopgaver for så vidt angår alm. orden og ryddelighed herunder springmateriel, spring- og dressurbaner, skiltning af området m.m.

Velfærdsudvalg. Varetager kioskfunktion ved stævner, ridelejre mm. og hjælper til med andre arrangementer.

Ordensreglement

Det henstilles, at man benytter parkerings­pladsen ved udendørs ridebane.

Benyt affaldsspande/poser til papir, plastik­poser og lign.

Rygning og åben ild i staldene, lade og ridehal er strengt forbudt. Der er rygeforbud på Bæklund. Det er ligeledes forbudt at medbringe/eller stille flasker/glas i staldene samt steder, hvor hestene færdes.

Det henstilles til at man fejer og rydder op efter sig efter strigling og afvaskning af heste.

Man bør behandle klubbens inventar som ens eget og sørge for, at der altid ser pænt og ryddeligt ud i såvel stalde, toilet, sadelrum, rytterstue og ridehal. Dvs. efterlad faciliteterne i samme stand, som du ønsker at finde dem i.

Endvidere er voldsom leg, løben og støjende adfærd, der kan virke forstyrrende på heste og evt. ryttere forbudt.

Regler for ridning og udstyr

Af sikkerhedsmæssige årsager benyttes fodtøj med lille hæl, glat bund og uden snørrebånd.

Sikkerhjelm er påbudt ved alle former for ridning.

Sikkerhedsvest er påbudt ved springning, hvis under 18 år. Spring over cavaletti i forbindelse med dressurøvelser er dog undtaget

Herudover henvises til Dansk Rideforbunds Reglement.

www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx

Staldreglement

I stalden må man ikke ryge, råbe eller løbe.

Ingen heste må stå i boksen med grime, og hvis du binder hesten, skal du sikre, at den er under opsyn.

Tilbehøret til hesten har plads i saddelrum­met, og du har ansvaret for, at de ting, du har brugt kommer på rette plads efter brug. Bokslågen er ikke til udstyr.

Sadlen må kun være tre steder:

på sin plads
på din arm
på hesten
Når du har soigneret din hest på staldgangen eller på opsadlingspladsen udenfor, skal du feje efter dig. Uden for staldene står trillebører, som er beregnet til de pærer din hest taber under soigneringen.

Brug af vand er kun tilladt på vaskepladsen i rød stald, eller udenfor. Husk også at rydde op efter dine ting der.

Lyset i staldene skal være slukket senest kl. 22.00. Hestene skal have nattero, og man må ikke færdes i staldene efter kl. 22.00.

Dyrevelfærd

Det er ikke tilladt at slå eller afstraffe dyrene på Bæklund. Man må være konsekvent og uddanne hesten, men det må og skal gøres efter god horsemanship. Hvis hesten gør modværge, er udgangspunktet altid: ”hvad er det hesten prøver at fortælle?”

Det er alles pligt, at gribe ind, hvis nogen ikke efterkommer dette. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, eller din henvendelse ikke modtages, bedes du henvende dig til bestyrelsen.

Klublove

Klubben har en række love og bestemmelser af mere overordnet karakter. Disse udleveres ved henvendelse til et af medlemmerne i bestyrelsen.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i fe­bru­ar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december.

Ferie

Rideklubben holder lukket for undervisning i hele juli måned, omkring jul, samt i helligdags ferier. Hold dig opdateret her:https://baeklund.dk/arrangementer/

Ridemærkeundervisning

Efter behov afholdes der ridemærkeundervisning på rideskolen. Her får rytteren teoretisk og praktisk undervisning i bl.a. hestens røgt og pleje, hestens adfærd, sikkerhed i omgang med hesten osv.

Undervisningen er både for børn og voksne, og der kræves ingen særlige forudsætninger. Der afsluttes med en prøve, og når man har bestået en grad får man et diplom, et emblem og et stofmærke. Der er fem sværhedsgrader af ridemærket.

Kontaktpersonerne vil oplyse om tidspunktet for undervisningen.

Rideundervisning

Undervisningen for begyndere foregår i to sammen­hæn­gende timer for begyndere, hvor ridning selvfølgelig er en væsentlig del, men vartning og omgang med hesten også er vigtig. For at undgå uheld, og få mest muligt ud af sin ridning, bør man ken­de hestens adfærd. Undervisningen for de lidt mere rutinerede kræver at man selv kan sadle op, og er derfor kun afsat til en time.

Underviseren er amatørtræner. Der vil altid være en voksen tilstede under både op­sadling, ridning og afsadling.

Undervisningen foregår i ridehal, på uden­dørsbane eller i skoven.

Undervisningens mål er at børn i en tidlig alder må lære de grundlæggende ting om heste og ridningen: At børn må have det sjovt med hinanden og med hesten, men vide, hvor­­­dan man behandler hesten, så det også er rart for den. At ridningen må være sjov og læres gennem leg, så konkurrenceridning og finere dressur, først kommer på tale, når bør­nene selv er motiveret hertil.

Forældre som gerne vil lære den grundlæg­gende rideteori er også velkommen til at del­tage i undervisningen. Til de yngste, som skal trækkes, har vi også brug for forældrenes hjælp. Er det barn under 10 år, skal der altid medfølge en voksen der er over 18 år med barnet, hvis der skulle være uheld eller andet. Det gælder hele tiden, barnet opholder sig på Bæklund.

Tilmelding til rideundervisning foregår hos Bjarne, så du får en plads på det rigtige ridehold for dig. Du har så reserveret en plads og en hest, som du kan forvente hver uge. Hvis du ikke kan komme, bedes du ringe afbud til underviser (https://baeklund.dk/undervisere/ ). Hvis du vil være sikker på at pladsen stadig skal være din, skal du betale for den månedsvis forud senest den 15. i hver måned. Der gives ikke prisrefussion for de gange du ikke kommer og på skæve helligdage. Til gengæld betaler du ikke ekstra for de måneder, hvor du får fem ridelektioner.

Holder du længere pauser grundet sygdom el.lign., bedes du give besked, da pladsen ellers vil blive besat til anden side.

Du skal være opmærksom på, at du færdes i rideklubben på eget ansvar. Vi opfordrer dig derfor til at have en fritids-ulykkesforsikring, så du er forsikret, hvis du skulle komme ud for et uheld.

Medlemskontingent og betaling af undervisning

Al indbetaling kan ske ved overførsel til klubbens konto. Spørgsmål kontakt kasseren eller Bjarne/Tove.

Rettidig indbetaling er inden den 15. i hver måned, der betales forud. Priserne dækker alle udgifter ved ridning, dvs. leje af hest, under­visning, medlemskontingent, halkort osv.

Vedrørende priser henvises til gældende prisliste, du finder her:

Priser

Hjælp til begyndere

Før ridetimen skal du med underviseren ud og hente din hest. Herefter skal hesten strigles og hovene renses. Endvidere bør man se efter, om hesten er fri for sår og rifter, der hvor sadel­tøj­et skal sidde.

Hvis du aldrig har lagt sadel og hovedtøj på en hest kan du spørge dine holdkammerater eller ridelæreren til råds.

Ridetøj er uforpligtende, dog anbefales jog­gingbukser og fodtøj med hæl. Brug af ridehjelm er obligatorisk (til nød kan en cykelhjelm benyttes i starten). Rideudstyr kan købes hos Bæklund rideudstyr.

Når man er sikker på, at man vil fortsætte med at ride, bør man anskaffe sig en VG-1 godkendt sikkerhedshjelm, der passer. Man må aldrig købe en ridehjelm til at vokse i.

Man må aldrig starte direkte fra stalden i trav eller galop. Hesten er i begyndelsen lidt stiv, ligesom vi andre er, når vi lige er kommet ud af sengen. Muskler og led skal smøres, og det gøres ved at skridte mindst 5 min., og derefter trave i andre 5 min. i letridning.

Først når disse 10 min. er gået, kan man være sikker på, at hesten er klar til yderligere ud­fordringer uden at man volder den smerte eller skade.

Man må aldrig trave eller galopere direkte til stalden, når ridningen er forbi. Også i denne ende af ridetimen, skal hesten have en hvile­periode med skridt i de sidste 5 min. Hjerte og åndedræt skal være faldet til ro, inden hesten sættes i stald.

Opstaldning og pension

På Bæklund er vi meget glade for heste, og vi vil også meget gerne passe din hest.

Herunder kan du se, hvordan dette samarbej­de kan etableres, hvis du mangler et sted til din hest eller pony.

Alle heste opstaldes i boks og bliver fodret med kraftfoder to gange daglig. Foderet blander vi selv af havre, mineraler og sukkermelasse. Hertil fodres med stråfoder efter behov. Om sommeren går hestene på græs og kommer kun ind i dårligt vejr, men hestene er ude på fold hele året rundt, og får om nødvendigt dækken på om vinteren, som du selv anskaffer.

Hestene skal være vaccineret og må ikke have staldfejl, som krybbebidning og vævning.

Priser er restaurationspriser og der bliver både serveret og ryddet op efter måltidet:

Når du har din hest opstaldet på Bæklund kan du bruge ridefaciliteterne ved at blive medlem af Bæklund Rideklub. Medlemskab og ret til at bruge faciliteterne koster kr. 200 pr. måned.

Priser

Priser

Du får anvist plads til et skab i saddelrummet, så du kan have dit rideudstyr sammen med hesten, og vi forventer, du selv holder orden og opryddet omkring dig selv og dine ting.

Børn som rider uden for undervisningen på egen hest, skal være ledsaget af en voksen. Det er forældrenes ansvar og vurdering, hvornår barnet er gammel nok, til at være her selv. Man bør ikke ride alene. Der bør altid være mindst to sammen.

Velkommen på Bæklund !! – Vi glæder os til at passe og fodre din hest

Ridehusreglement samt ridning på udendørs bane

Træk altid ind i ridehallen / på ridebanen, således at dette kan ske uden gene for andre ryttere.

Op- og nedsidning foregår i midten af en cirkelvolte, dvs. man opholder sig ikke på hovslaget. Man er også velkommen til at stige op ved rampen.

Der henstilles til at der rides på samme volte. Ridelæreren eller ældste rytter i ridehallen bestemmer, når der med passende mellemrum skal skiftes volte. Hvis der ikke rides på samme volte, rides der venstre skulder mod venstre skulder, idet der på venstre volte altid rides på hovslaget.

Parader, vendinger m.m. må ikke finde sted på hovslaget. Hvis der rides i skridt, gøres det i god afstand til hovslaget, så der kan rides ugeneret der. Endvidere bør der kun rides to og to, når dette kan ske uden gene for andre ryttere.

Longering må kun ske, når man er alene i hallen, eller der er indhentet tilladelse hos de ryttere, der rider. Kommer der nye i hallen, skal der indhentes ny tilladelse.

Ridehjelm er påbudt under alle former for ridning.

Godkendt sikkerhedsvest er obligatorisk ved springning, hvis du er under 18.

Desuden bør en rytters adfærd altid være præget af hensynsfuldhed overfor andre, så man skaber og fremmer den rette rytterånd.

Springning

Springning i ridehallen – uden for de fastlagte springtimer – må kun finde sted lørdage kl. 15.00 til 18.00. Der skal dog altid være en springkyndig person på over 18 år tilstede, for at der må springes.

Løsspring tilladt lørdag i samme tidsramme.

Al springmateriel skal stilles på plads efter brug. Stil det som du fandt det.

Brug af bomme

Brug af en række bomme og/eller cavaletti sker kun i spring tiden lørdag, eller i tilfælde hvor man ved man er alene. Kommer nye i hallen fjernes bommene hurtigst muligt. Ligeledes sættes bommene først op, når man kommer i hallen, og fjernes, inden man går fra hallen. Bomme skal ikke forstyrre andres ridning uden for den planlagte plads i ridehallen lørdag.

Privatryttere på rideskolehold.

Ind- og udridning på hold kan kun ske ved lektionens begyndelse og afslutning.

Privatryttere, der vederlagsfrit deltager på et elevhold, kan ikke forvente undervisning, men skal i øvrigt følge ridelærerens direktiver.

Tilladelsen til at deltage på et hold bør indhentes hos den fungerende ridelærer inden indridning. Såfremt blot en elevrytter har rimelig grund til at føle sig generet af en privatrytter, kan tilladelsen annulleres

Afvigelser fra ovenstående kan kun ske med den fungerende ridelærers tilladelse.